Puzzel

In de NRC van 1957 staat een stukje van Conny Orbaan over mijn vader inclusief een schaakpartij van hem.
Dit stuk zit vol met fouten maar tot de 18e zet van wit kan ik het wel volgen. De R staat voor Raadsheer, oftewel loper. De 18e zet van zwart zie ik nergens waarna het heel lastig wordt.
Deze partij is gereconstrueerd door Jan Bol en staat op de site.

https://www.nrc.nl/nieuws/1959/02/14/schaken-talent-is-niet-voldoende-kb_000037166-a2435171?t=1707081000

SCHAKEN Talent is niet voldoende

Leestijd 2 minuten

UITGEBREIDE kennis van de openingstheorie, systematische training en voorbereiding worden hoe langer hoe meer noodzakelijke voorwaarden om in de schaakwereld succes te hebben De zuivere dispositie voor het schaakspel is bij elke spelen van behoorlijke kracht uiteraard aanwezig, maar in de verhouding tussen natuurlijke aanleg en moeizaam verworven vakmanschap komt het zwaartepunt in vele gevallen en veel meer dan vroeger op het laatste te liggen. Dit alles neemt niet weg, dat talent en artisticiteit nog altijd zeer hoog worden aangeslagen en dat een verrassende combinatie, een fraaie wen. ding meer tot de verbeelding spreekt dan een modelprestatie op „technisch”‘ gebied. Een uitgesproken schaaktalent bezit B. V. Bekker, een speler die niet vaak in toernooien uitkomt en daardoor betrekkelijk weinig op de voorgrond treedt. Bekker is medicus en zijn praktische en wetenschappelijke beroepsarbeid ‘laa f hem weinig tijd, zich grondig in de schaakwetenschap te verdiepen. Zijn kwetsbare punt is dan ook de openingsfase. Zou hij over de omvangrijke en noodzakelijke theoretische bagage voor dit terrein beschikken, dan zou hij ongetwijfeld tot de Nederlandse topspelers kunnen behoren! Bekker speelt een aantrekkelijke partij schaak; onbevangen maar met tactisch raffinement valt hij aan en in voor hem moeilijke stellingen verdedigt hf zich onverzettelijk en vindingrijk. Bekkers geliefde opening is het konings-gambiet en de keuze van deze oude, maar zich steeds handhavende, romantische en in zekere zin ondoorgrondelijke opening, verraadt iets van zijn instelling aan het schaakbord. Hieronder een fraaie partij met een verrassende combinatie, gespeeld in een recente wedstrijd om het clubkamnioenschaD van Nederland. Wit: B. V. Bekker (ASC) Zwart: N. H. Plokker (D.D.). Bird’s opening. 1 f2—f4. d7—d5. 2. Pgl—f3. PhSofi. 3. b2—b3. Rc8—g4. 4. e2-e3, f7— f5. (Ogenschiinliik speelde zwart on h°t doorzetten van e5. een voortz°t.ting, hier stellig in aanmerking kwam. Na e5, fe5 v, Pe5 x heeft zwart een gemakkelijk en vrij snel, d” tekstzet is echter ook voldoende). 5. Rfl—e2. R?4 X f3. 6. Re2vf3, Pg8—f6. 7. P*-1— b2 e7—e6. 8. Ddl—e2. Rf8—e7. Zwart hinkt op twee gedachten: doorzetten van e5 of de ..Stonewair’-onstellin” handhaven. Aangezien ziin snel op de eerste mogeliikheid is afgestemd —ruil van zijn ..slechte” raidsh^er to^on het sterke naard on f3 dat e5 bestrHkt — en hij in verhand hiermeo twee zetten ‘ater toch Rd6 speelt, had d^ze zet dit ogenblik een tempo uito-esnanrd. 9 d2—d3. 0- 0. Phl— d2 Re7—d6 11 0—0—0. e6—e5. (Eindelijk, maar nu bliikt verrassend, dat het onenen van het snel wit ten goede komt). 12. e3— e4!, f5xe4. 13. d3xe4, e5xf4. 14. e4— e5!, Tf8—e8.

15. e5xf6H (Een briljant dame-offer, dat al enkele zetten tevoren in de berekeningen moet zijn opgenomen en datgeforceerd tot winst leidt). Te8xe2. 16. Rf3 x d5+, Kg8—f8. 17. f6xg7f, Kf8— e7. 18. Thl —el!. (De eigenlijke pointe. De mogelijkheid g8D blijft in de stelling. maar is nu nog niet aan de orde, daar het eindspel na Dg8 x, v . Tg8 x voor wit slecht zou staan), Rd6 e5 ‘Niet goed was Telx, Telxt.

Kd7, Re6f, Ke7, g8D, Dg8x, Rg8xt en wint gemakkelijk, maar met Te3 zou zwart het zijn tegenstander veel lastiger heoben gemaakt. Na Te3 kan volden Pc4, en wit wint uiteindelijk een pion of de kwaliteit, maar zwart kan nog lang tegenstand bieden. Nu gaat het sneiler). 19. g7—g8D, Dd8xK8. 20. Rd5xg8. Te2vel (ook na Rb2x + Kb2x, Telx handhaaft wit zijn stuk omdat hij on el met schaak terugneemt). 21. Tdlyel, Ta8xg8. 22. Rb2 X e5, Tg8xgf2. 23. Re5xc7t, Ke7—f6. 24. Rc7 x f4, Kf6—f5. 25. Rf4—g3, Pc6 —d4. 26. Kcl- dl. Ii7— h5. 27. c2—c3. Pd4—c6. 28. Tel—e2, Tg2—gif. 29. Kdl—c2, zwart geeft het op. C. ORBAAN

Free